Počasí dnes-1 °C, zítra2 °C
Středa 6. prosince 2023  |  Svátek má Mikuláš
Bez reklam

Před 150 lety zemřel lékař, židovský učenec a lidumil Gideon Brecher, maskil - moudrý a osvícený člověk

Gideon Brecher známý jako Gedalja ben Eliezer z Prostějova se narodil v ledna v Prostějově, kde získal základní židovské vzdělání. Studoval u vrchního zemského rabína Mordechaje Beneta v Mikulově, stal se lékařem, lidumilem a významným členem židovské obce. Byl známý jako moudrý a osvícený člověk.

Hana Bartková
Autorka je historička a publicistka.

Gideon Brecher známý jako Gedalja ben Eliezer z Prostějova se narodil 14. ledna 1797 v Prostějově, kde získal základní židovské vzdělání. V osmi letech odešel studovat na ješivu do Ivančic, později do Mikulova. Zde studoval u vrchního zemského rabína Mordechaje Beneta. Potom působil jako soukromý učitel náboženství v židovských obcích v Rousínově a Lomnici.

V roce 1817 odešel na pozvání svého strýce do Budapešti, kde v letech 1818–1824 studoval medicínu. Byl tehdy prvním Židem z Prostějova, který studoval na vysoké škole. V roce 1824 získal titul magistra v oboru chirurgie a porodnictví. Potom se vrátil do rodného města, kde si otevřel soukromou lékařskou praxi.

V roce 1827 se oženil s Josephinou (Hajlou) Zadekovou. Měli spolu tři syny: Aloise (Eliezera), Adolfa (Árona) a Moritze (Mošeho). Adolf Brecher (1831–1894) působil jako lékař, překladatel, spisovatel a místopředseda Židovské obce v Olomouci.

Od roku 1831 až do své smrti působil Gideon Brecher jako lékař v nemocnici židovské obce. Nacházela se v domě číslo 15 dnešní Křížkovského ulice. Bydlel s rodinou v domě číslo 42 tehdejší Judengasse (pozn.: v místech dnešní tržnice za kostelem Povýšení sv. Kříže). V roce 1849 získal na univerzitě v Erlangenu doktorát za práci o magii a způsobech léčby.

Maskil Gideon Brecher

Výraz maskil označuje v hebrejštině velmi moudrého a osvíceného člověka a právě takovým byl Gideon Brecher

Prostějov byl v této době významným centrem haskaly (židovského osvícenství). Byla zde ješiva, Ehrenstammnova knihovna, ale také domy řady učenců, kde se setkávali členové židovské komunity a další zájemci.

Gideon Brecher se po návratu ze studií stýkal s řadou těchto osobností, mimo jiné s vedoucím ješivy Mosesem Katzem Wanefriedem. Setkávali se také v domě jeho švagra Jacoba Steinschneidera, kde diskutovali o literatuře a přijímali hebrejštinu. Od poloviny třicátých let 19. století se stal centrem schůzek Brecherův dům.

Okruh těchto učenců tvořili prostějovský rabín a pozdější rabín v Pešti Löw Schwab, učitel ve zdejší škole talmud tóra a pozdější rabín v různých uherských židovských obcích, prostějovský rabín (v letech 1836–1851) a autor prací o židovské filozofii a právu Hirsch Fassel, učitel na zdejší škole talmud tóra, pozdější rabín v Novém městě nad Váhom a reformátor vzdělávání Josef Weisse, kazatel v Lipsku a ve Vídni a badatel v oblasti židovského mysticismu Adolf Jellinek a ředitel německožidovské školy v Mikulově a vydavatel díla o středověké filozofii Moritz Eisler.

Rodák z Henčlova, spisovatel František Obrtel by se dožil 150 let. Významně se zapsal do historie regionu

Před sto padesáti lety se narodil henčlovský rodák, novinář, spisovatel a zemědělský historik František Obrtel. Svým dílem se významně zapsal do historie celého regionu. Jeho nejúspěšnější knihou jsou Moravští sedláci, která je o politických...

Gideona Brechera zvláště zaujala Kniha Kuzari. Jejím autorem byl španělský židovský básník a filozof 12. století Jehuda ha-Levi, který zde obhajoval judaismus po stránce racionální i emocionální a nadšeně také obhajoval hebrejštinu. Kniha Kuzari byla původně psaná arabsky, následně byla přeložena do hebrejštiny.

Brecher na knize oceňoval, že se pokoušela o soulad mezi západní filozofií a rabínským judaismem, tedy mezi dvěma tradicemi, které byly často pokládány za rozporné. Napsal komentář, který v letech 1839–1840 publikoval Moše Israel Landau. Brecherovy poznámky se tak zařadily do židovské exegetické tradice. Napsal je hebrejsky. Toto nebylo však jednoduché, protože musel vytvořit neologismy pro neexistující slova. Pokusil se však oživit hebrejštinu jako jazyk filozofie a vědy. Zároveň také zdůraznil národní aspekt a přemýšlel nad současným stavem Židů, které nazývá „národem Izraelitů“.

Gideon Brecher v Prostějově využíval výtisku Kuzari od Veitha Ehrenstamma. Vlastní rozpracované dílo probíral s rabínem Hirschem Fasselem ( přispěl rabínskou aprobací do druhého svazku komentáře), Josefem Weissem (přispěl do čtvrtého svazku kritickým esejem) Baruchem Schönfeldem a Efrajimem Jisraelem Blücherem (do prvního svazku připojili hebrejské básně).

Významně ho podporoval jeho synovec Moritz Steinschneider, který v roce 1839 studoval na univerzitě v Lipsku a mohl tak místo strýce navštěvovat místní knihovny a propagovat jeho komentář ve dvou zde založených německožidovských týdenících: Allgemeine Zeitung des Judenthums a Der Orient.

Před osmdesáti lety zahynuli členové výsadku Bronse, bývalí studenti prostějovské reálky

Před osmdesáti lety, 14. března 1943, zahynuli členové protifašistického odboje a výsadkové skupiny Bronse Bohumír Martínek a František Vrbka. Byli spjati s Prostějovem, kde studovali na zdejší reálce.

Brecher udržoval korespondenci s rabínem Löwem Schwabem, který v roce 1831 odešel z Prostějova do Pešti a vedl korespondenční diskusi o Knize Kuzari s italským učencem a básníkem z Padovy Samuelem Davidem Luzzatem. Jeden z Luzzatových dopisů byl otištěn ve druhém svazku Brecherova komentáře a část jejich korespondence byla publikována v roce 1846 v Kochavej Jicchak. Vydavatelem Kochavej Jicchack byl Max Emanuel Stern, který působil krátce jako učitel v Třešti a osobně poděkoval svému příteli Moritzi Steinschneiderovi za poskytnutí dopisů.

Brecherovo dílo bylo přijato kladně. Oceněna byla i jeho hebrejština. Autorem úředního osvědčení komentáře byl třebíčský rabín a významný učenec Chaim Josef Pollak.

Gideon Brecher napsal také několik vědeckých prací se sociální a náboženskou tematikou. Je také autorem řady příspěvků do vědeckých, literárních časopisů a sborníků. Pro rakouský státní aparát a městskou správu zpracovával znalecké posudky z oblasti sociální a náboženské. Část jeho díla vyšla posmrtně zásluhou syna Adolfa Brechera.

Reformátor školství a vzdělanosti

Gideon Brecher publikoval v roce 1838 řadu článků, ve kterých prohlašoval, že pro boj s náboženskou „lhostejností“ bující u mladé generace je zásadní vzdělávací reforma.

Uváděl, že tradiční náboženská výuka od zachovávání náboženských zvyklostí odvádí. Svou kritiku neomezoval jen na chedery. Varoval také před přílišným „racionalismem“ opomíjejícím skutečnost, že náboženství je především „věcí duše“. Proto tvrdil, že jakákoliv vzdělávací reforma musí najít vhodnou rovnováhu mezi racionalismem a emocemi. I zde mu byla vzorem a inspirací Kniha Kuzari.

Před sto padesáti lety v Prostějov vznikl okrašlovací spolek. Jeho členové vysázeli park a Hloučelu

Před sto padesáti lety byl v Prostějov založen Sadařský a okrašlovací spolek. Jeho členové káceli staré stromy a keře, vysazovali nové, zakládali květinové záhony a hrabali listí a trávníky. Podle návrhu čelního člena spolku Rudolfa Wolfa byly...

V roce 1838 byl za schválení zdejší židovské obce přijatý do Prostějova za učitele plumlovský rodák Josef Weisse, který šest let působil v Praze, kde navázal přátelství s Brecherovým synovcem Moritzem Steinschneiderem a Leopoldem Löwem. Právě Josef Weisse sem po diskusích s G. Brecherem zavedl nové osnovy, které se lišily od tradiční výuky v chederech. Na místo mechanického memorování rabínské literatury se studenti měli učit s porozuměním hebrejskou Bibli, šabatové, sváteční a denní modlitby. Pozornost byla věnována také základům hebrejské mluvnice. Výuka talmudu nebyla v učebním plánu a byla určená jen studentům, kteří se připravovali na rabínskou dráhu.

Lékař - lidumil a významný člen židovské obce

Byl lékařem-lidumilem. Jeho pacienti oceňovali jeho vlídnost, dobrosrdečnost a obětavost. Za svou práci v době epidemie cholery za prusko-rakouské války v roce 1866 obdržel písemné poděkování prostějovského obecního zastupitelstva.

V roce 1869 založil ve svém nadačním domě v ulici Sádky č. 2 starobinec a chorobinec určený pro čtyři osoby židovské národnosti. Fungoval ještě ve 20. a 30. letech 20. století a průměrně zde žilo 12–14 židovských občanů. Potom dům sloužil jako modlitebna do roku 1973. V roce 1981 ji Židovská obec prodala křesťanským sborům.

Byl váženým občanem Židovské obce v Prostějově, členem jejího představenstva, pohřebního bratrstva (Chevra kadiša) a zastával funkci inspektora židovské školy.

Neznámý akademický malíř František Krágl z Prostějova. Jeho osudy jsou zahaleny řadou tajemství

Osudy akademického malíře Františka Krágla jsou zahaleny řadou tajemství. Nenajdeme ho ve slovnících a encyklopediích, informací je poskrovnu. Jisté je, že přes třicet let žil a tvořil v Prostějově. Na zdejším zámku má až do konce dubna výstavu.

Jeho památku připomínal v letech 1881–1939 v Prostějově název ulice Brecherova (Judengasse, dnešní Uprkova ulice) a nadační dům v ulici Sádky 2. Jeho dům č. 42 byl v roce 1912 přestavěn v secesní dvoupatrový dům a v sedmdesátých letech 20. století byl asanován.

Gideon Brecher zemřel 14. května 1873 v Prostějově a byl pohřben na starém židovském hřbitově. Jeho synovcem byl orientalista a bibliograf Moritz Steinschneider (1816–1907).

Zajímavé vzpomínky na něj uveřejnil prostějovský lékař a starosta Ondřej Přikryl v prvním díle knihy Z těžkých dob Prostějova. Napsal zde: „Lékař, pomenší, 70letý israelita, s vlasy česanými ke spánkům, ostře řezaných úst, nasadil si okuláry, urovnal si černou vázanku, vycházel z krámu a mířil do Židovské ulice…, vzácný lékař, vzácný člověk a milý všem, naši židé by ho nosili na rukou – jest také jejich proslaveným učencem a spisovatelem.“ Další vzpomínka patří návštěvě u holiče Antonína Wolfa: „Po odchodu dr. Brechera se zákazníci divili, že za holení nic neplatil. Platíme si šup za šup. Já ho celý rok holím, on nás celý rok zadarmo léčí. Na Nový rok si stiskneme ruce a jsme vyrovnáni.“

Hodnocení článku je 60 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto archiv Hany Bartkové

Štítky Gideon Brecher, Prostějov, lékař, židovská obec, dům, Mordechaj Benet, Mikulov, Josef Weiss, Hana Bartková, Moritz Steinschneider

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Před 150 lety zemřel lékař, židovský učenec a lidumil Gideon Brecher, maskil - moudrý a osvícený člověk  |  Prostějovsko  |  Z kraje  |  Hanácká Drbna - zprávy z Olomouce a Olomouckého kraje

Můj profil Bez reklam

Přihlášení uživatele

Uložené články mohou používat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se pomocí GoogleZaložením účtu souhlasím s obchodními podmínkami, etickým
kodexem
a rozumím zpracování osobních údajů dle poučení.

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.